قالب وردپرس اس ام اس سنتر وردپرس قالب شرکتی وردپرس ارم قالب وردپرس چند منظوره قالب شرکتی و فروشگاهی حرفه ای مدیسا قالب آوادا Avada | پر فروش ترین و محبوب ترین قالب وردپرس در جهان
پنج‌شنبه 2 آوریل 2020
آموزش وردپرس طراحی سایت بدون برنامه نویسی دانلود قالب وردپرس قالب رایگان وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب سارا
2019/07/24 0

استفاده از سیتم تشخیص چهره قدرتمند در فرودگاه های آمریکا

بـر اسـاس اظهـارات دپارتمـان امنیـت داخلـی آمریـکا، پیـش بینـی می شـود که بـا اسـتفاده از فناوری تشـخیص چهره، شناسـایی چهـره 97 درصـد مسـافرین امکانپذیر باشـد. این سیسـتم کـه پیـش از سـوار شـدن مسـافرین در هواپیمـا، از آن هـا عکـس می گیـرد، اولین بار در سـال 2017 و تا پایان سـال 2018 در 15 فرودگاه ایـالات متحده بکار گرفته شـد.

سیسـتم تشـخیص چهـره کار عکسـبرداری از مسـافرین در گیـت ورودی را انجـام مـی دهـد و در مرحلـه بعـد، عکـس هـا را بـه مجموعه خود که شـامل عکـس هـای متقاضیان ویزا و پاسـپورت و افـراد وارد شـده بـه کشـور توسـط عوامـل خارجـی مـی باشـد، اضافه مـی کند. هـدف این سیسـتم ارائـه قابلیت «خـروج بیومتریک» اسـت که امـکان شناسـایی افراد و کنتـرل ورود و خـروج هـا بـه کشـور را بـرای مقامات فراهـم می آورد.

بـه گـزارش Quartz، مقامـات ایـالات متحـده تـا پیـش از ایـن بـا اسـتفاده از روش هـای قدیمـی پیگیـری ورود و خـروج هـا بـا رجوع بـه پروازهـای خط هوایـی ایـن کار را انجام مـی دادنـد، امـا بـا ظهـور ایـن سیسـتم، امـکان تشـخیص چهـره 7000 مسـافر از 15000 پـرواز وجـود دارد. دپارتمـان حفاظـت مـرزی و مشـتریان ایالات متحـده تخمیـن می زند کـه سـالانه مهلـت ویـزای 600000 نفـر بـه پایـان مـی رسـد امـا آن هـا کشـور را تـرک نمی کننـد، جرمی کـه بیشـترین مجـازات تعییـن شـده بـرای آن، ده سـال ممنوعیت ورود بـه ایـالات متحده اسـت.

منتقدیـن بـر ایـن عقیـده انـد کـه راه انـدازی پایـگاه داده ای از عکـس هـای میلیـون هـا نفـر تهدیـدی بـرای آزادی های مدنی اسـت، چـرا که با داشـتن ایـن پایگاه، قـرار دادن آندر اختیـار نهادهـای دیگـر و تبدیـل آن بـه ابـزاری بـرای اجـرای هـر نـوع قانونـی آسـان خواهد بـود. این سیسـتم اولین بـار به صورت آزمایشـی بـرای پروازهـای آتلانتـا توکیو اجراشـد و پـس از آن، بـا تصمیـم کابینـه ترامـپ، در تابسـتان 2017 در فـرودگاه هـای بیشـتری به کار گرفته شـد .
ثبت نظر

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است