قالب وردپرس اس ام اس سنتر وردپرس قالب شرکتی وردپرس ارم قالب وردپرس چند منظوره قالب شرکتی و فروشگاهی حرفه ای مدیسا قالب آوادا Avada | پر فروش ترین و محبوب ترین قالب وردپرس در جهان
پنج‌شنبه 2 آوریل 2020
آموزش وردپرس طراحی سایت بدون برنامه نویسی دانلود قالب وردپرس قالب رایگان وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب سارا
2019/07/24 0

وقتی ذهن انسان در دادگاه خوانده می شود

ذهنخوانی دانشمندان را قادر میسازد با بازخوانی سیگنال های الکتریکی دریافتی از مغز افراد، افکار آن ها را در مدت زمان بسیار کمی رمزگشایی کنند.

بـدون شـک علـی رغـم پیشـرفت علـم و تکنولـوژی، هنـوز برداشـت کامـل و دقیقی در خصـوص پدیـده «خوانـدن ذهـن» وجود نـدارد. ذهـن خوانی همـان رمزگشـایی از افکار انسانهاسـت، البتـه در یـک بـازه  زمانـی انـدک! )بـه طـور کلـی  ذهنخوانـی( اشـاره بـه تکنیـک جدیـدی دارد کـه دانشـمندان را قـادر  میسـازد بـا بازخوانـی سـیگنال های الکتریکـی دریافتـی از مغـز افـراد، افـکار آن هـا را در مـدت زمان بسـیار کمـی )در حدود چنـد میلـی ثانیه( رمزگشـایی کننـد. این قابلیت رمزگشـایی خـود به خـودی ناخودآگاه افـراد بـه صـورت بلادرنگ، می تواند پیامدهای بسـیار وسـیعی داشـته باشـد، و پتانسـیل ایـن را دارد کـه  روشهـای جدیـدی بـرای درمـان آسـیب های مغـز مـورد اسـتفاده قرار گیـرد، یـا بـه افـرادی کـه مشـکل سـندروم دارنـد بـرای ارتباطاتشـان کمک کننـد. این نتایـج جدیـد می توانـد در آینـده به افـرادی که  نمیتواننـد صحبت کنند یـا در ارتباطات کلامـی دچار مشـکل هسـتند بـرای بیـان افکارشـان کمک هـای شـایانی بکند.

بشـریت ، بـه پیشـرفتهای زیـادی در حـوزه «خوانـدن ذهـن» در یافتـه اسـت. در ایـن خصـوص آزمایشـهای زیـادی صـورت گرفتـه اسـت و بـه نظـر مـی رسـد در آینـده نیـز ایـن رونـد ادامـه پیـدا کنـد. در سـال های اخیـر، محققـان گام هـای عظیمـی در جهـت رمزگشـایی افـکار انسـان ها برداشـته اند. در مطالعات سـال 2011، محققان امـواج مغز را بـه یـک کلیـپ فیلـم تبدیـل کردند که می شـد آن را در لحظـه دید. در سـال 2014، دو دانشـمند بـا اسـتفاده از پیونـد مغـز به مغز، افـکار را به یکدیگـر منتقل کردنـد. مطالعات دیگـر نشـان  میدهـد کـه کامپیوترها بـا اسـتفاده از سـیگنال ها و فعالیت های مغـز افراد ، میتواننـد «ببیننـد» افـراد بـه چـه چیـزی فکـر  میکنند.علـی رغـم محدودیتهایـی کـه در  قبـال پدیـده ذهـن خوانـی و متعلقـات آن وجـود دارد، دقت  ذهنخوانی با پیشـرفت کیفیـت  دادههـا و پیچیدگـی  الگوریتمهـای رمـز گشـایی بـه صـورت پایـداری در حـال افزایـش اسـت. در یـک آزمایشـی کـه اخیـرا انجـام  شدهاسـت سـیگنال تصویـر ی کـه در ذهـن دیـده می شـد از بیـن 120 تصویـر مًجموعـه مرجـع تشـخیص داده شده اسـت.

 

آیا دادگاه می تواند «ذهن متهم» را بخواند؟

امـا سـوال اصلـی اینجاسـت کـه چگونـه می تـوان از تکنیـک «ذهـن خوانـی» در دادگاه اسـتفاده کرد؟آیـا اساسـا چنیـن قابلیتـی در زمـان حـال و آینده وجـود دارد؟ بـه عنوان مثـال، اگـر بـا اسـتفاده از تکنولـوژی هـای نویـن  بتـوان مغـز انسـان را در حیـن دروغ گفتـن رصـد کـرد، آیـا می تـوان ایـن «دروغ» را بعنوان یک مـدرک  در دادگاه اسـتفاده کـرد؟ برخـی معتقدنـد کـه اسـتفاده از فنـاوری های ذهـن خوانـی در دادگاه مـی تواند یـک عمـل معمول بشـود .

تصـور  کنیـد یـک نفـر مرتکـب قتـل شـده اسـت. خـود او مدعـی اسـت که هیـچ وقت مقتـول را ندیـده اسـت. امـا بعـد از اینکـه یـک متخصـص  «ذهـن خوانـی» ایـن ادعـا را بررسـی کنـد، متوجه شـود کـه بر اسـاس تکنیک های ذهـن خوانـی وی دروغ می گوید .آیـا ایـن اطلاعـات در دادگاه مـی تواند اسـتفاده شـود؟ واقعیت امر این اسـت کـه دادگاه هـا اصـولا تمایلـی  نسـبت بـه قبـول کـردن مـدارک و شـواهدی کـه در آن بحـث و یـا سـوالی درً مـورد تفسـیر علمـی آن اسـت ندارند. امـا مطالعات اخیـر محققـان در ایالات متحـده نشـان مـی دهد که  ضریـب دقت و صحت «ذهـن خوانی» افزایش  چشـمگیری یافتـه اسـت.روش هـای مختلفی برای تشـخیص اظهـارات دروغین وجود دارد که بسـیار متفـاوت هسـتند. بـه عنـوان مثـال ,«دروغ سـنج های» سـنتی به انـدازه گیـری واکنش هـای فیزیولوژیکـی ماننـد ضربـان قلـب، فشـار خـون، اتسـاع مردمـک چشـم و تعریـق پوسـت متکی بـوده اند.

تکنولوژی های نوین در پدیده ذهن خوانی

امـا تکنولوژیهـای نوینـی  کـه محققـان آمریکایـی بـه نـام «اثـر انگشـت مغـزی ،»«آزمـون گنـاه شـناختی» و یـا «تسـت اطلاعات پنهـان» می شناسـند با دروغ سـنج هـای  اسـتاندارد متفـاوت اسـت. ایـن تکنیـک بـا اسـتفاده از الکتروانسـفالوگرافی )EEG( سـیگنال هـای الکتریکـی درون مغـز را از طریـق پوسـت سـر جمع مـی کند: سـیگنال هایـی کـه نشـان دهنـده پاسـخ مغـز اسـت. ایـن سـیگنال هـا معـروف بـه سـیگنال 300P هسـتند کـه واکنـش یـا عکـس العمل مغز )نسـبت به سـوالات( را  با

ایـن محـرک فراینـد هـای شـامل تصویـری برخـی کـه مغـز سـوالات فـرد اسـت آنهـا کهرا   بـه تصدیـق عنـوان  مـی کند سـوالات شناسـاییکنترلی  مـی کنداسـتفاده  .045مـی شـوند، در حالـی کـه دیگـر سـوالات بـرای دانسـتن حقایـق مربـوط بـه جـرم پرسـیده می شـود.

پاسـخ 300P معمـولا حـدود 300 تـا 800 میلـی ثانیـه پس از سـوال یا محـرک رخ می دهـد و گفتـه مـی شـود کـه کسـانی کـه چنیـن آزمایشـی بـر روی آن  صـورت گرفتـه اسـت، بـه سـوال یـا محـرک  سـریعتر و قبـل از پاسـخ دروغیـن و پنهـان خـود واکنش نشـان مـی دهنـد. طرفـداران اسـتفاده از ایـن تکنولـوژی اسـتدلال مـی کننـد کـه این شـواهد قـوی تـر از آنچـه که ممکـن اسـت از طریق یـک ارزیابی انسـانی به دسـت آید.

در اینجـا بـه سـوال اصلـی خـود باز مـی گردیم. فرض مـا  بر این اسـت که ایـن فناوری ممکـن اسـت نشـان دهـد کسـی اطلاعـات مربـوط بـه وقایع یـک جـرم را پنهـان کرده اسـت. آیا مـا بایـد از اسـتفاده آن نگران باشـیم؟

نـگاه خوانی»متفاوت کشـورهای جهان نسـبت بـه پدیده «ذهن

مدارک و اسـنادی  اینچنینی  هنوز توسـط دادگاه های انگلیسـی پذیرفته نشـده اسـت و احتمـالا در آینـده نیـز پذیرفتـه  نشـود. با این حـال در کشـورهای دیگر ممکـن اسـت ایـًن تکنولـوژی بـه مثابه یـک ابزار دقیـق در آینـده مورد اسـتفاده قـرار گیـرد. تاکنـون   مـوارد مشـابهی در سـایر حـوزه هـای قضایی و کشـورهای دیگـر از جملـه هند پذیرفته شـده اسـت .

بـه عنـوان مثـال دادگاهـی در هنـد در مـورد پرونـده  فـردی بـه نـام آدیتی شـارما  ) کـه متهـم بـه قتـل همسـر خـود بـود (  بـا اسـتفاده از ایـن تکنولـوژی بـه شـواهدی پـی بـرد که نشـان دهنـده گناهـکار بـودن متهم بـود. سـیگنالهای مغـزی متهـم نشـان می دهـد کـه او در قتل نامزد سـابق خـود دخالـت داشـته اسـت. پـس از آنکـه محققـان اظهـارات مرتبـط و غیـر مرتبـط بـا جـرم را خواندند، ادعا کردند که وی با سـم آرسـنیک، همسـر خود را مسـموم کـرده و بـه قتل رسـانده اسـت. ایـن پرونده جنجـال  زیـادی را به وجود آورد و در حالـی کـه او در ابتـدا محکوم شـده بـود، بعدها این حکم لغـو گردید. با ایـن وجـود، دیـوان عالـی هند امکان اسـتفاده از چنیـن شـواهدی را رد نمی کند .
ثبت نظر

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است