قالب وردپرس اس ام اس سنتر وردپرس قالب شرکتی وردپرس ارم قالب وردپرس چند منظوره قالب شرکتی و فروشگاهی حرفه ای مدیسا قالب آوادا Avada | پر فروش ترین و محبوب ترین قالب وردپرس در جهان
پنج‌شنبه 2 آوریل 2020
آموزش وردپرس طراحی سایت بدون برنامه نویسی دانلود قالب وردپرس قالب رایگان وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب سارا
2019/07/31 0

آغاز به کار اولین شرکت حمل و نقل به کمک پهپادها در جهان

اولیـن شـرکت حمـل و نقـل بـه کمـک هواپیماهـای بـدون سرنشـین روز سهشـنبه در شـهر کانبـرای اسـترالیا
مجوزهـای الزم بـرای فعالیـت خـود را دریافـت کـرد.
ایـن شـرکت کـه »Wing Project »نـام دارد و همچـون گـوگل از زیرمجموعههـای شـرکت آلفابـت اسـت، در
۱۸ مـاه گذشـته آزمایشهـای مربـوط بـه تحویـل نوشـیدنی، مـواد غذایـی، دارو و محصـوالت غذایـی محلـی بـه
کمـک پهپادهـا را انجـام داد و در نهایـت روز سهشـنبه مسـئوالن بخـش حمـل و نقـل هوایـی اسـترالیا مجوزهـای
آغـاز بـه کار رسـمی آن را امضـا کردند.
در بیانیـهای کـه بـه مناسـبت آغـاز بـه کار ایـن شـرکت صادر شـده، آمده اسـت کـه امنیت فعالیـت ایـن پهپادها،
سیسـتم مدیریـت ترافیـک آنهـا، تعمیـرات، چگونگی هدایـت پهپادهـا و چگونگی اجـرای عملیات، همگـی آزمایش
و ارزیابـی شـدهاند و ایـن نتیجـه ایـن بـوده کـه کار ایـن پهپادهـا »بـرای مـردم همچنیـن هواپیماهـا و دیگـر
تجهیـزات موجـود در هـوا، هیـچ خطری نـدارد«.
بـا ایـن وجـود بـرای فعالیـت ایـن پهپادهـا محدودیتهایـی در نظر گرفته شـده اسـت از جملـه ممنوعیـت نزدیک
شـدن بـه جادههـای اصلـی و حفـظ حداقل فاصلـه با مردمی کـه روی زمیـن هسـتند.انتظار میرود کـه کار تحویل
بـار توسـط ایـن پهپادهـا از چنـد هفتـۀ دیگـر آغـاز شـود و در اولیـن مرحله دسـتکم ۱۰۰ خانـه در حومـۀ کانبرا
را پوشـش دهد.بـر اسـاس برآوردهـا، فعالیـت ایـن شـرکت سـاالنه بیـن ۳۰ تـا ۴۰ میلیـون دالر به درآمد شـرکت
آلفابـت خواهـد افزود.
ثبت نظر

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است