قالب وردپرس اس ام اس سنتر وردپرس قالب شرکتی وردپرس ارم قالب وردپرس چند منظوره قالب شرکتی و فروشگاهی حرفه ای مدیسا قالب آوادا Avada | پر فروش ترین و محبوب ترین قالب وردپرس در جهان
پنج‌شنبه 2 آوریل 2020
آموزش وردپرس طراحی سایت بدون برنامه نویسی دانلود قالب وردپرس قالب رایگان وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب سارا
2019/07/31 0

ازدواج سفید عارضه ای مهلک در کشورهایی که چنین پدیده ای را جرم می دانند

در همـه جوامـع و ممالـک، ادیـان و فرهنگهـا در گسـتره تاریخ، بشـر با موضـوع مهمی در
روابـط زن و مـرد مواجـه بـوده اسـت. روابطی متاثـر از غریزه جنسـی و چارچوبـی مبهم در
برقـراری رابطـه جنسـی در روابطـی کـه ثبت نمی شـوند زمینه سـاز معضالت و مشـکالت
مختلفـی بـرای اشـخاص و جامعـه بـوده و خواهند بود.
در واقع در ازدواج سـفید، زن و مرد بدون انجام مراسـم مذهبی ازدواج در دین خود و ثبت
رسـمی و قانونـی ازدواج، باهـم بـودن را بر میگزینند وشـروع زندگیشـان را تنهـا خود پایه
ریـزی مینماینـد. کـه در ایـن صـورت هـر بـار نزدیکـی در همـه ادیـان الهی گنـاه زنا می
باشـد ولـی در ممالـک اسلامی جـرم هم بـوده و دارای مجازات، یعنی حسـب مـورد 100
ضربـه شلاق در رسـیدگی اول، و اگـر 3 مرتبـه زنـا تکـرار گـردد و هـر بار حـد 100 ضربه
شلاق بـر مرتکبیـن اجرا شـود، بار چهارم زانـی و زانیه اعدام مـی گردند و زنای افـراد دارای
همسـر بـدون طـی دفعـات فـوق موجب اعدام اسـت بنـا برایـن در چنین ارتباطـی طرفین
تعهـد قانونـی و شـرعی کـه از دیـدگاه حقوقـی بتـوان الـزام آن را مطالبه نمود، نسـبت به
یکدیگـر ندارنـد و نمیتوانند مدعی حق و حقوقی نسـبت به یکدیگر در دادگاهای بسـیاری
کشورها باشند.
چنیـن رابطـه ای در بسـیاری دول اسلامی از جملـه ایـران، یمن، عربسـتان، یمـن و عراق
خـود جـرم می باشـد و طرفیـن ازدواج با مراجعه بـه دادگاهای دول مزبور جهـت الزام طرف
مقابـل بـه ایفای تعهدات خـود و وی را در پیشـگاه قاضی مجـرم میابند.
در دولتهـای دیگـری از جملـه ایاالت متحده، ازدواج سـفید گرچه مشـکالت اخالقی خود را
دارد ولـی بـه نوعـی قانونی تلقی شـده و زنان تحت عنـوان پرچم آزادی زنـان مورد حمایت
قـرار مـی گیرنـد، بنابراین طرفین ازدواج سـفید بـا مراجعه بـه دادگاه ها می تواننـد به الزام
طـرف خـود برای ایفـای تعهدات بپردازند. بنابرین در کشـوری ماننـد ایران، افـراد و به ویژه
زنـان چـه باکـره و چـه زنانی ازدواجی در قبل داشـته اند می بایسـت به تبعات شـوم چنین
ازدواجـی واقف باشـند و هرگز بـه آن تن ندهند.
ثبت نظر

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است