قالب وردپرس اس ام اس سنتر وردپرس قالب شرکتی وردپرس ارم قالب وردپرس چند منظوره قالب شرکتی و فروشگاهی حرفه ای مدیسا قالب آوادا Avada | پر فروش ترین و محبوب ترین قالب وردپرس در جهان
پنج‌شنبه 2 آوریل 2020
آموزش وردپرس طراحی سایت بدون برنامه نویسی دانلود قالب وردپرس قالب رایگان وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب سارا
2019/07/31 0

بهینه سازی هورمونهای بدن؛ رمز موفقیت در رشته وکالت

یـک سـوال مهم؛ بـرای رسـیدن به موفقیـت در حرفـه وکالـت، چـه تواناییهایی
الزم اسـت؟ اجـازه دهیـد سـوال را اینگونـه مطـرح کنم، چـه تفاوتی بیـن وکالی
ً مطـرح دنیـا و یـک وکیـل سـاده وجـود دارد؟ مسـلما همـه ما مـی دانیـم دانش
آموختـگان رشـته وکالـت بایـد از جسـارت، قـدرت اسـتدالل، خالقیـت ذهنی و
فن بیـان خـوب و کافـی برخوردار باشـند.
اگرچـه ممکـن اسـت به دسـت آوردن لیسـانس حقـوق کار دشـواری نباشـد، اما
حقوقدان شـدن کار بسـیار دشـواری اسـت! چرا که بـرای موفقیت در ایـن حیطه،
حقـوق بـا علوم جامعـه شناسـی، روانشناسـی و علوم فلسـفی گره خورده اسـت.
وکالی بسـیار زیـادی وجـود دارند کـه در این سـه حیطه تبحـر خاصـی دارند اما
متاسـفانه نمـی تواننـد بـه یـک وکیـل نام آشـنا در سـطح جهـان تبدیل شـوند.
یکـی از دالیـل بسـیار مهـم در ایـن زمینـه عـدم توجـه وکال بـه ظاهـر بدنـی و
میـزان سـطح هورمـون هـای بـدن اسـت. واقعـا چـه ارتباطـی ممکن اسـت بین
میـزان سـطح هورمون هـای بدن و ظاهـر بدنی بـا موفقیت در حرفـه وکالت وجود
داشـته باشـد. بـه همیـن دلیـل بـا توجه بـه اهمیـت ایـن موضـوع در ایـن مقاله
سـعی دارم راجـع بـه تاثیـر تعـادل هورمـون هـای مهـم بـدن در راه رسـیدن به
موفقیـت در حرفـه وکالـت بـه طـور مفصل صحبـت کنم.

حساسـیتهای شـغلی حرفـه وکالـت باعـث
مـی شـود وکال همیشـه اسـترس زیادی داشـته باشند
و همیـن اسـترس مـی توانـد سلامت سیسـتم قلبـی عروقـی و
هورمونـی را تهدیـد کنـد و حتـی احتمـال بـروز بیمـاری هـای قلبـی
و سـکته را در آنهـا افزایـش دهـد. متاسـفانه بـه دلیل اسـترس بیـش از حد
در امـر وکالـت، تعـادل هورمونـی در بـدن وکال بـه شـدت بهـم می خـورد. از یک سـو
سـطح هورمـون هـای اسـترس زا مثل کورتیـزول افزایش و از سـوی دیگر سـطح هورمون
هـای آنابولیـک مثـل تستوسـترون در بـدن کاهـش پیـدا مـی کنـد. شـما همیشـه بایـد
بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـید کـه بـرای رسـیدن بـه موفقیـت در وکالـت به سـطح
بهینـه ای از تستوسـترون در بـدن خـود نیـاز داریـد. به این دلیـل که برای سـاخت بدنی
متناسـب و ایـده آل، افزایـش سـطح انرژی در بدن، بهبـود روابط جنسـی، دوری از چاقی
و دیابـت و بسـیاری از مسـائل دیگـر شـما بـه ایـن هورمـون مهـم در بدنتـان نیـاز دارید.
بنابرایـن در اولیـن گام شـما بایـد یـاد بگیریـد در مسـیر تبدیـل شـدن به یـک وکیل نام
آشـنا، تعـادل هورمـون هـای بـدن را حفـظ کنیـد. امـا چگونـه؟
چندیـن سـال اسـت کـه محققین به دنبـال الگوهای پیشـبینی شـده در راه بهینه سـازی
سلامت هورمونهـای بـدن هسـتند. بـه عبارتی دیگـر اگر یک وکیـل مرد بخواهـد به طور
طبیعـی میـزان ترشـح هورمونهـای مردانـه خـود را افزایـش دهـد، چـه مسـیری را بایـد
طـی کنـد؟ مقـاالت بسـیار زیـادی را مـرور کردیـم تـا در انتهـا متوجه شـدیم هـر وکیلی
میتوانـد بهوسـیله تغذیـه، فعالیـت ورزشـی، سـبک زندگـی و مکملهـای غذایـی خـاص،
میـزان سـطوح تستوسـترون بـدن خـود را چندیـن برابر افزایـش دهند.
همچنیـن ایـن راهبردهای سـازنده، تنها به بهبود ترشـح تستوسـترون محدود نمیشـود. بلکه
میتواند روی سـنتز و ترشـح هورمونهای دیگر نیز تأثیرگذار باشـد. الزم به ذکر اسـت شـما
بـرای تفکـر بهتـر، قـدرت انتخاب، بهبود تناسـب انـدام و غیره تنهـا به هورمون تستوسـترون
نیـاز نداریـد بلکـه به محیطـی در بدن نیـاز دارید که تمـام هورمونهـای آنابولیکـی بتوانند به
نحـو احسـن بـا یکدیگـر تعامل برقـرار کنند. بـه عبارتی دیگـر اسـتفاده از راهبردهـای گفته
شـده در ایـن مقالـه، مسـیری را بـرای بدن ایجـاد میکند کـه درنهایت به تنظیـم هورمونهای
آنابولیـک و کاتابولیـک در بدن منجر میشـود.
پژوهشـگران بسـیار زیـادی در ایـن زمینـه تحقیـق کـرده انـد، برای مثـال طبق گفتـه دکتر
چیـز مـی تواننـد بـه طـور واقعـی بـه افزایـش سـطوح تستوسـترون شـما
هتالینـگ تنهـا 4
کمـک کنند:
. کاهـش وزن: اگـر شـما وکیلـی بـا اضافـه وزن شـدید هسـتید، شـک نکنیـد کـه سـطوح
1
تستوسـترون در بـدن شـما کاهـش پیـدا کـرده اسـت. بنابرایـن اولین اقـدام بـرای کمک به
افزایـش سـنتز و تولیـد تستوسـترون، کاهـش درصـد چربی و رسـیدن به وزن ایدهآل اسـت.

کمبـود تستوسـترون در بـدن شـما مـی توانـد بـه بیماریهـا و اختلاالت متابولیکی
قطعـا
بسـیار زیـادی منجر شـود.
2 .انجـام فعالیتهـای ورزشـی: مطالعـات بسـیار زیـادی ثابـت کـرده انـد کـه
انجـام فعالیـت هـای ورزشـی بـه خصـوص تمرینـات بـا وزنـه و بـا شـدت بـاال،
میتوانـد تغییـرات چشـمگیری در سـطوح هورمونـی بـدن ایجـاد کنـد. بـرای
مثـال، انجـام حـرکات قدرتـی مثـل اسـکوات و ددلیفـت مـی توانـد ترشـح
هورمونهـای تستوسـترون و هورمـون رشـد را افزایـش دهـد. بنابرایـن اگـر بـه
دنبـال افزایـش تستوسـترون در بـدن خـود هسـتید، بـه طـور منظـم بایـد در
برنامـه هـای ورزشـی شـرکت کنیـد.
3 .خـوردن غذاهـای سـالم: بـدون شـک نحـوه غـذا خـوردن مـا تعییـن کننـده تمـام
ویژگیهـای فیزیولوژیکـی و متابولیکـی مـا بـه حسـاب میآیـد. در حقیقت اینکه مـا چاق یا
الغـر میشـویم بـه نحوه غذا خـوردن ما بسـتگی دارد. بنابراین رژیـم غذایی ما تاثیر بسـیار
چشـمگیری در تولیـد و ترشـح تستوسـترون دارد.
4 .خـواب و اسـتراحت کافـی: طبـق گفتـه دکتـر هتالینگ، چهارمیـن گام بـرای کمک به
افزایـش ترشـح تستوسـترون در بـدن، خواب و اسـتراحت کافی اسـت.
در بیـن مـوارد گفتـه شـده در بـاال، آنچیزی کـه تاثیر بیشـتری روی افت تستوسـترون در
بـدن وکال دارد، افزایـش بیـش از حـد اسـترس در بدن آنهاسـت. به همین دلیـل در ادامه
راجـع به شـناخت اسـترس و مدیریـت آن صحبت خواهد شـد.
تاثیر استرس روی سطوح هورمون های بدن وکال
بخـش اعظـم وکال تعریـف مشـخص و معینـی از اسـترس ندارنـد. درواقع به معنای سـاده،
اسـترس یکـی از روشـهای بـدن بـرای واکنـش بـا چالشـهای زندگـی اسـت. اسـترس را
میتـوان بـه دو دسـته طبقـه بنـدی کرد:
1 .اسـترس کوتـاه مـدت کـه در اثـر یـک اتفـاق بـه سـرعت در بـدن ایجـاد میشـود. در ایـن
زمـان هورمـون های اسـترسزای بدن مثـل کاتکوالمین ها و گلوکوکورتیکوئیدهـا با آن مقابله
میکننـد. بـرای مثـال افزایـش سـریع ضربـان قلـب حیـن مواجه شـدن با یـک خبر از سـوی
دادگاه یک نوع اسـترس کوتاه مدت تلقی میشـود و در پاسـخ با آن، هورمون های اسـترس به
داخل خون ترشـح میشـوند. این نوع از اسـترس برای سلامتی خطری ندارد و تأثیرات منفی
بلندمـدت روی بدن نمـی گذارند..
2 .اسـترس طوالنـی مـدت بـه چالشـی گفته می شـود که بـرای مدت زمـان طوالنـی بر بدن
حکـم فرماسـت. این نوع از اسـترس، سـطوح هورمون های استرسـی را بـرای طوالنی مدت در
بـدن بـاال نگـه می دارد. همچنین این نوع اسـترس مـی تواند تعادل سیسـتم هورمونی بدن را
بر هم بزند و تأثیر مخربی روی بدن و سـطح تستوسـترون بدن داشـته باشـد.
بـه طورکلـی دو دلیـل اصلـی وجـود دارد کـه چـرا اسـترس طوالنـی مـدت و مزمـن روی
تولیـد و ترشـح تستوسـترون تأثیـر میگـذارد:
1 .هورمـون اسـتروئیدی استرسـی اصلـی بـدن کورتیـزول نـام دارد کـه حیـن اسـترس
هـای طوالنـی مـدت از قشـر غـدد فـوق کلیوی ترشـح می شـود و تأثیـر منفـی روی مهار
هیپوتاالمـوس و سـلولهای لیدیگ دارند، درنتیجه سـنتز تستوسـترون کاهـش پیدا میکند.
2 .سـنتز کورتیزول به کلسـترول نیاز دارد. مولکولی که برای سـنتز تستوسـترون نیز الزم
و ضـروری اسـت. زمانـی کـه سـطوح کورتیزول حین اسـترس طوالنـی مـدت افزایش پیدا
میکنـد، درنتیجه کلسـترول بیشـتری برای سـنتز کورتیزول مورداسـتفاده قـرار می گیرد.
بدیهـی اسـت کـه این دو دلیل، تنها دالیل سـرکوب سـنتز تستوسـترون حین استرسـهای
طوالنـی مـدت نیسـت. زمانی که شـما بـرای مدت زمـان طوالنی اسـترس فکـری و کاری
داریـد، عـادات زندگـی شـما هـم تغییـر می کنـد. برای مثـال در ایـن زمان، مصـرف الکل
و سـیگار افزایـش پیـدا مـی کنـد، رژیـم غذایی و سـاعات مصرف غـذا از ریتـم طبیعی آن
خـارج میشـود، اکثـر اوقـات افـراد تمایلی بـه ورزش کردن ندارند و مسـائل مهـم دیگر که
همگـی در اثـر اسـترس روی سـبک زندگی مـا تغییر ایجـاد میکند.
اکنـون سـؤال ایـن اسـت وکال چگونـه بـا استرسـهای طوالنـی مدت مقابلـه کننـد. در این
مقالـه چندیـن روش مطـرح شـده اسـت که شـما با رعایـت این نـکات می توانید اسـترس
خـود را مدیریـت کنید:
1 .از ورزشهای آرامشـبخش و ذهنی بیشـتر اسـتفاده کنید. مطالعات نشـان دادهاند این نوع
از فعالیت ورزشـی سـطوح تستوسـترون را افزایش و سـطوح کورتیزول را کاهش میدهد.
2 .در طبیعـت پیـادهروی کنید و از آن لذت ببرید. ثابت شـده اسـت پیـادهروی در طبیعت
و برقـراری ارتبـاط بـا محیطزیسـت تأثیـر چشـمگیری روی کاهـش سـطوح کورتیـزول و
افزایش سـطوح تستوسـترون دارد.
3 .اسـتفاده از گیاهـان آداپتـوژن مثـل رودیوال روزا،آشـواگاندا، شـیالجیت و غیـره. مقاالت
بسـیاری روی ایـن گیاهان کارهای آزمایشـگاهی انجـام دادهاند و مشـاهده کردهاند مصرف
ایـن گیاهـان میتواند سـطوح کورتیـزول را در بـدن کاهش دهد.
4 .اسـتفاده از ویتامیـن c حین اسـترسهای طوالنـی مدت، ویتامین c سـطوح کورتیزول
را کاهـش میدهـد و ثابت شـده اسـت این ویتامیـن اثری ضد اسـترس دارد.
5 .افزایـش مـدت زمـان خوابیـدن. خوابیدن تأثیـر مثبتی روی سـرکوب ترشـح کورتیزول
دارد. بـه خصـوص خـواب شـبانه و بـه موقـع، یکـی از مهمتریـن راهبردهـا برای مبـارزه با
اسـترس طوالنـی مدت اسـت.
6 .فعاليـت ورزشـي منظم و با شـدت مناسـب ايـن نوع فعاليـت هاي ورزشـي تأثير مثبتي
روي رهايـي از اسـترس دارنـد، اما توجه داشـته باشـيد انجام ورزش هاي شـديد و طوالني
مـدت ميتواند شـدت اسـترس را افزايش دهد.
7 .مصـرف کربوهيـدرات. مـواد غذايي سرشـار از کربوهيـدرات تأثير چشـمگيري روي کاهش
سـطوح کورتيـزول دارد. درحاليکـه رژيمهـاي غذايـي کم کربوهيـدرات، اغلب با سـطوح باالي
کورتيـزول همـراه هسـتند؛ بنابرايـن زمانـي که بـدن در معرض استرسـهاي شـديد و طوالني
مـدت قـرار ميگيـرد، از رژيمهـاي غذايـي سـخت و کم کربوهيـدرات فاصلـه بگيريد.
ثبت نظر

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است