قالب وردپرس اس ام اس سنتر وردپرس قالب شرکتی وردپرس ارم قالب وردپرس چند منظوره قالب شرکتی و فروشگاهی حرفه ای مدیسا قالب آوادا Avada | پر فروش ترین و محبوب ترین قالب وردپرس در جهان
پنج‌شنبه 2 آوریل 2020
آموزش وردپرس طراحی سایت بدون برنامه نویسی دانلود قالب وردپرس قالب رایگان وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب سارا
2019/07/31 0

«دفاع» با «سخنرانی» تفاوت دارد!

»فـن بیـان« بـه معنـای بـه کارگیـری صحیـح هـوش کالمـی در یـک زمـان و مـکان خـاص اسـت. فراتـر از آن، »فـن بیـان« بـه معنـای سـخن گفتـن با اسـتناد بـه اصـول و قواعـد خـاص و داشـتن اعتمـاد بـه نفس محسـوب می شـود. فـن بیـان مناسـب، یعنـی »فـرد« نسـبت بـه سـخنان خـود اطمینان داشـته باشـد و بتوانـد ایـن اطمینـان را بـه مخاطـب یـا مخاطبان خـود نیز منتقـل کنـد. فـن بیـان در جلسـات دفـاع و دادگاه از اهمیت فـوق العاده ای برخـوردار اسـت. بـه طـور کلی »دفاع«، شـامل سـخن گفتـن و اقـدام جهت احقـاق حق محسـوب می شـود. بـدون شـک زمانی که یـک فرد از فـن بیان و مهارتهـای ارتباطـی مناسـب برخوردار باشـد ، قـدرت بیشـتری در متقاعد کـردن دیگـران و رسـیدن بـه اهداف خـود دارد. کاربرد فن بیان در دادگاه چیست؟
»وکالـت« و » دفـاع« بـر محورهای »آگاهی«، »مهارت« و » اسـتدالل« اسـتوار اسـت. وکالـت و دفـاع بـه معنـی سـخنرانی در برابـر مـردم ، قاضی ،هیـات منصفه و دادسـتانیسـت! در ایـن خصـوص شـما بایـد بر اسـاس داده هـای مسـتند و اسـتدالالت منطقی سـخن بگوییـد. موفقیـت یـک وکیـل در دادگاه، در گـروی اعتمـاد بـه نفـس و اسـتفاده از فـن بیـان مناسـب رقـم خواهد خـورد. در ایـن خصوص توصیـه ها و روشـهایی وجوددارد کـه هـر یـک از آنهـا فـن بیـان وکال در دادگاه را تقویت مـی کند :
احساسات و حرکات خود را کنترل کنید حـرکات دسـت و صـورت و حتـی تـن صـدای شـما در دادگاه، بـه طـور طبیعـی پیـام مسـتقیمی را بـه قاضـی و هیـات منصفـه منتقـل مـی کنـد. احساسـات و واکنـش هـای یـک وکیـل در دادگاه، تنهـا بایـد در کنتـرل و مدیریـت خـود او باشـد. شمرده سخن بگوید سـخن گفتـن شـمرده و واضـح در دادگاه سـبب مـی شـود تا مخاطبـان تمامی سـخنان شـما را شـنیده و در قبـال آن قـدرت تصمیـم گیـری داشـته باشـند. همچنیـن ایـن مسـئله سـبب مـی شـود تـا قاضـی نسـبت بـه تسـلط شـما بـه موضـوع و قاطعیت شـما در دفـاع از موکلتـان آگاه شـود. مخاطب خود را مشخص کنید تشـخیص صحیـح مخاطبیـن در دادگاه یـا همـان مخاطـب شناسـی ، یـک اصـل مهـم بـرای یـک وکیـل محسـوب مـی شـود. بـر ایـن اسـاس، الزم اسـت هنگامـی کـه بـا قاضـی یـا هیئـت منصفـه سـخن مـی گوییـد،از واژگانـی ماننـد »جنـاب قاضـی« یـا »هیئـت منصفـه محتـرم« اسـتفاده کنیـد. همچنیـن الزم اسـت زمانـی کـه کل دادگاه را مخاطـب قـرار مـی دهیـد، از عباراتـی مانند »حضـور محتـرم دادگاه عـرض میکنم«
اسـتفاده کنیـد.
آرامش خود را حفظ کنید در طـول جلسـه دفـاع آرامـش خـود را حفـظ کنیـد. »مجادلـه« در دادگاه را فرامـوش کنیـد. در مقابـل، مناظـرات حقوقـی در جلسـه دادگاه را بـه مثابـه یـک مکالمـه در نظر بگیریـد .
مقدمه مناسب و طرح کلی موضوع را فراموش نکنید اسـتفاده از یـک مقدمـه مناسـب و کوتـاه کـه دربردارنـده خالصـه ای از اسـتداللهای شـما بـرای دفـاع از موکلتـان اسـت، تاثیـر به سـزایی بـر ایجاد ذهنیـت منظـم و مثبت قاضـی و هیئـت منصفـه نسـبت بـه شـما خواهد شـد. اساسـا الزم نیسـت کـه در دادگاه بـرای یـک »سـخنرانی طوالنـی« آماده شـوید! ایـن هنر یک وکیل اسـت کـه موضوعات پرونـده و اسـتداللهای خـود را بـا یکدیگـر ترکیـب کـرده و آن را در قالب گـزاره هایی مسـتدل و تاثیرگـذار و کوتـاه بـه مخاطبـان خـود در دادگاه ارائـه دهد. فضای دادگاه را از قبل مجسـم کنید آمادگـی یـک وکیـل قبـل از برگـزاری جلسـه دادگاه سـبب مـی شـود تـا وی در صحنه واقعـی دادگاه تسـلط خـود را بـر فضـای دادگاه از دسـت ندهـد. همچنیـن الزم اسـت یـک وکیـل لیسـتی از سـواالتی کـه امـکان دارد قاضـی از او در خصـوص سـخنان و
اسـتداللهایش بپرسـد آمـاده کنـد و قبـل از دادگاه بـه آنهـا پاسـخ دهـد: اینکـه
اسـتداللهای او ممکـن اسـت چـه سـواالتی را در ذهـن قاضی ایجـاد کنـد؟ احتمال دارد
چـه اعتراضـی نسـبت بـه اسـتدالل هـای وی مطـرح شـود و پاسـخ او در مواجهـه با هر
یـک از ایـن اعتراضـات بایـد چه باشـد.حتی مـی توانید قبـل از برگزاری جلسـه دادگاه،
ایـن جلسـه را بـه همـراه یکـی از دوسـتان خـود ) در نقـش قاضـی( تمریـن کنیـد.
از خالصه نویس کمک بگیرید
خالصـه نویسـی مناسـب در خصـوص اسـتداللهای یـک وکیـل در دادگاه بـه وی در
چینـش عناویـن و دفاعیـات در کنـار یکدیگـر کمـک زیـادی خواهد کرد. یـک وکیل
مـی توانـد هـر یـک از اسـتداللهای خـود و پاسـخ بـه سـواالت احتمالـی مربوطـه را
در برگـه ای کوچـک نوشـته و در زمـان سـوال قاضـی، صرفـا نگاهـی کوتـاه بـه آن
بیانـدازد. بدیهـی اسـت کـه در خالصه نویسـی بایـد نـکات کلیدی پرونـده و مواردی
کـه طـرح آنهـا در دادگاه ضـروری و در رای قاضـی تاثیرگـذار مـی باشـد ، مـورد
توجـه قـرار گیرد
ثبت نظر

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است