قالب وردپرس اس ام اس سنتر وردپرس قالب شرکتی وردپرس ارم قالب وردپرس چند منظوره قالب شرکتی و فروشگاهی حرفه ای مدیسا قالب آوادا Avada | پر فروش ترین و محبوب ترین قالب وردپرس در جهان
پنج‌شنبه 2 آوریل 2020
آموزش وردپرس طراحی سایت بدون برنامه نویسی دانلود قالب وردپرس قالب رایگان وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب سارا
2019/07/31 0

دفتر کار یک وکیل چگونه باید باشد؟

بـدون شـک یکـی از مجـاری شـکل گیـری ارتبـاط بصـری و ذهنـی مطلـوب بـا فرد
مراجعـه کننـده ، وجـود دفتـری مناسـب اسـت. ایـن قاعـده در حرفـه وکالـت اهمیت
فـوق العـاده ای دارد .بـه راسـتی چـرا دکوراسـیون و نحـوه چینـش اتـاق یـک وکیـل،
اهمیـت مضاعفـی در برقـراری ارتبـاط با موکلیـن دارد ؟ در این خصـوص نکاتی وجود
دارد کـه نمـی تـوان بـه سـادگی از کنـار آنها عبـور کرد :
—–دفتر یـک وکیل باید به موکل آرامش دهد!
»مـوکل« فـردی اسـت کـه بـه طـور طبیعـی و ذاتی بـا استرسـهای ناشـی از
وقـوع یـک معضـل حقوقـی و قضایـی در زندگی خود دسـت و پنجه
نـرم مـی کنـد در ایـن میان، دفتـر یک وکیـل بایـد حکم یک
»مـکان آرامـش بخـش« را بـرای وی ایفـا کنـد. ممکـن
اسـت هـر شـخصی در زندگـی خـود کمـک خواسـتن
از وکال را تجربـه کـرده باشـد. واقعیـت امـر ایـن
اسـت کـه محیـط کار یـک وکیـل ) دفتـر وکالت(
مـی توانـد پیام آور اسـترس مضاعـف یا آرامش
بـرای موکلیـن باشـد. مـردم علاوه بـر تمرکـز
روی مشـکالت خـود در مواجه بـا وکال، با قرار
گرفتـن در محیـط دفتـر وکالـت تحـت تاثیـر
قـرار گرفتـه و بـر پیچیدگیهـای ذهنیشـان
افـزوده میشـود. در حالـی کـه اگـر فضـای
محیـط مـورد نظـر عـاری از شـرایط اسـترس
زا و پـر تنـش باشـد، بسـیاری از مراجعیـن بـا
اطمینـان خاطـر بیشـتری نسـبت بـه وکال در
جامعـه سـخن خواهنـد گفـت. در اینجاسـت کـه
نسـبت بـه اهمیـت طراحـی دکوراسـیون اداری
دفتـر وکالـت آگاه مـی شـویم. یکـی از مولفـه هایـی
کـه در چینـش دکوراسـیون دفتـر یـک وکیـل تاثیرگذار
مـی باشـد، »روانشناسـی مخاطبین« و کشـف ذائقه آنهاسـت.
رنـگ محیـط، نورپـردازی، شـیوه چینـش وسـایل در اتـاق انتظـار
،مبلمـان اداری و …جملگـی مـواردی هسـتند کـه بـر روی شـکل گیـری احسـاس
مخاطـب ) مـوکل( و ارسـال پیامهـای مثبـت یـا منفـی بـه وی نقـش مهمـی ایفـا مـی
کننـد .
رنگ اتاق
بـه طـورر کلـی رنگهـا آنچنـان در روح و روان آدمـی اثـر مـی گـذارد کـه موجـب
تغییـر رفتـار وی مـی شـوند و ایـن نـوع تغییـر بـه تحـول در خصوصیـات و شـخصیت
افـراد منجـر مـی گـردد، یـک رنـگ بخـش میانـی مغـز را تحریـک می کنـد و در
نتیجـه بـر اعصـاب و روان انسـان اثـر مـی گـذارد .جالـب اسـت بدانیـد
کـه رنگهـا علاوه بـر روان و روح بـر عملکـرد و فیزیولوژیـک
انسـان نیـز تأثیـر میگـذارد. تأثیـر رنـگ بـر فشـار خـون،
میـزان تنفـس و زمـان از نمونـه ایـن تأثیـرات میباشـد.
پاسـخهای فیزیولوژیکـی و بیـو مکانیکی فعـال و دقیق
از تشعشـعات خورشـیدی و محیطهـای مصنوعـی بر
روی بـدن انسـان اثبـات ایـن موضـوع میباشـد.
انطبـاق ریتمهـای هورمونـی بـدن بـا شـبانه روز
و تاریکـی و روشـنی از پاسـخهای بـدن بـه
رنگهـا میباشـد.بنابراین، در اینکـه انتخـاب
یـک رنـگ میتوانـد حـال شـما را بهتـر کنـد و
یـا شـما را دچـار حـاالت منفـی کنـد نیز شـکی
نیسـت؛ حـال اگـر ایـن انتخـاب رنگهـا علاوه
بـر انتخابهـای شـخصی شـما باشـد و بـه نوعـی
بـه واسـطه حضـور شـما در یـک مـکان بـه شـما
تحمیـل گـردد، تاثیـر مضاعفـی خواهـد داشـت و بـا
تاثیـر روی ضمیـر ناخـودآگاه شـما، حال و هوای شـما
را پـس از خـروج از آن فضـا خواهـد سـاخت. بـه همیـن
دلیـل توجـه بـه رنـگ یـک دفتـر وکالـت همانند رنـگ اتاق
نشـیمن و یـا رنـگ مناسـب اتـاق کار در محیـط اداری، امـری
کاملا ضروری اسـت.

سـتفاده محـض از رنگهـای مـرده ای کـه حـس سـکون و یکنواختـی و روزمرگـی را
بـه مخاطـب القـا مـی کنـد، نمـی توانـد پیـام آور حسـی خـوب در ذهـن و روان موکل
شـما باشـد! بـدون شـک در اینجـا باید از »ترکیـب رنگهـای خنثی« یـا »رنگهای گرم«
یـا همـان رنگهـای روشـن اسـتفاده کـرد و ضمـن ایجـاد توازنی زیبـا در ترکیـب رنگ،
حـس شـادی و پویایـی را بـه مـوکل انتقـال داد در اینجـا تاکیـد مـی شـود کـه رنـگ
پـردازی یـک »محیـط اداری« بـا رنـگ پـردازی »محل کار یـک وکیل« کاملا متفاوت
اسـت . معمـوال در رنـگ پـردازی مکانهـای اداری و عمومـی از رنگهـای خنثـی و مرده
اسـتفاده مـی شـود حـال آنکـه اسـتفاده از چنیـن رنگهایـی در محیـط کار یـک وکیل
بـه هیـچ عنـوان توصیـه نمـی شـود .بـه عنـوان مثـال رنگهـای سـرد همچـون آبـی
فیـروزهای روشـن در کنـار رنـگ خاکسـتری حـس آرامـش را تداعـی خواهنـد کـرد.
همچنیـن اسـتفاده از مبلمـان مخمـل روشـن و یـا چرمهـای رنگـی حـس خوبـی بـه
مراجعیـن القـا میکند.همچنیـن در صورتـی کـه یـک وکیـل تمایـل بـه اسـتفاده از
کاغـذ دیـواری در اتـاق و محـل کار خود داشـت، مـی توانـد از کاغذهای سـاده یا نقش
هایـی منظـم اسـتفاده کنـد. اسـتفاده از کاغذهـای دیـواری تیـره رنگ مـی تواند حس
تنـش و نگرانـی و اضطـراب را بـه موکلیـن القـا کند
اهمیـت نورپردازی دفتر وکالت را فراموش نکنید
نورپـردازی دفتـر یـک وکیـل اهمیـت ویـژه ای دارد در صورتـی کـه ایـن نورپـردازی
منتـج بـه ایجـاد حـس دلگیـری یـا نگرانـی در مخاطـب گـردد، قطعـا تاثیـر مناسـبی
بـر روح و روان مـوکل نخواهـد داشـت.نورپردازی اتـاق وکیـل بایـد بـه گونـه ای باشـد
کـه حـس آرامـش را بـه مـوکل القـا کنـد.از ایـن رو اسـتفاده از پـرده هـای ضخیـم )
مخصوصـا اگـر رنـگ آنهـا تیـره باشـد ( بـه هیـچ عنـوان بـرای محـل کار یـک وکیـل
مناسـب نیسـت. در هـر حـال یکـی از ارکان مهمـی کـه در طراحـی داخلـی اهمیـت
دارد، توجـه بـه اصـول و ضوابـط نورپردازی اسـت. گزینههـای نورپردازی شخصیشـده
میتواننـد بـه ایجـاد یـک محیـط کاری کاملتـر کمـک کننـد. یکـی از ایـن روشهـا
اسـتفاده از نورپـردازی بیودینامیـک اسـت کـه نـور را در طـول روز تنظیـم میکنـد،
بـه همـان انـدازهی نـور طبیعـی روز باعـث روشـن شـدن محیـط کار شـود و نیازهـای
فـردی مراجعیـن را برطـرف میکنـد . اسـتفاده از نورهـای مخفی برای دفتـر وکالت و
اسـتفاده بیشـتر از نورهـای زرد ) بـه جـای نـور سـفید ( از جملـه توصیه هـای دیگری
اسـت کـه در ایـن خصـوص بایـد مـورد توجه قـرار داد
اهمیت اتاق انتظار را دریابیم !
بـر خلاف انچـه تصـور می شـود نخسـتین ارتبـاط وکیل و مـوکل،در مالقـات رو در رو
میـان آنهـا شـکل نمـی گیـرد! ایـن ارتباط بـه صـورت غیـر مسـتقیم در اتـاق انتظار و
بـر اسـاس برداشـت اولیـه و ذهنـی موکل نسـبت به وکیـل تبلـور پیدا می کنـد. وجود
یـک اتـاق انتظـار مناسـب، یـک بـرگ برنده بـرای وکیل محسـوب می شـود . اسـتفاده
از یـک موسـیقی مالیـم بـا صدایـی پایین، مـی تواند حس آرامـش را در اتـاق انتظار را
بـه موکلیـن منتقـل کنـد. وجـود گیاهـان تزیینی زیبـا و گل هـای آپارتمانـی نیز حس
مطلوبـی را بـه موکلیـن ) در اتـاق انتظـار( منتقل خواهـد کرد. همچنین الزم اسـت در
اتـاق انتظـار، امکاناتـی ماننـد نشـریات عمومـی و تخصصـی ) جهـت مطالعـه(، آبسـرد
کـن و تهویـه مطبـوع وجـود داشـته باشـد .اسـتفاده از خوشـبو کننده هـای مالیم هوا
نیـز تاثیـر بـه سـزایی در ایـن خصوص خواهد داشـت
دکوراسیون اتاق وکیل
حـال نوبـت بـه چیدمـان و دکوراسـیون اتـاق وکیـل میرسـد صندلـی که یـک وکیل
بـرای خـود انتخـاب میکنـد بایسـتی مهمتریـن ویژگیهـای یـک صندلـی ارگونومیک
را در خـود داشـته باشـد. میـز بـا ارتفـاع اسـتاندارد و درسـت روبـروی مبلمـان مـوکل
قـرار میگیـرد، بهتـر اسـت لـوازم شـخصی و اداری مانعـی بیـن وکیـل و موکل نباشـد
تـا بهتـر چهـره یکدیگـر را ببیننـد. مبلمـان موکلیـن راحـت و اسـتاندارد باشـد تـا
احسـاس رنجـش بـرای مـدت زمانـی که در جلسـه با وکیل هسـتند نداشـته باشـند. از
دکوراسـیون زائـد کـه باعـث پـرت شـدن حواس میشـود خـود داری گـردد و در انتها،
دیوارههـا عایـق صـدا باشـند تـا از آلودگیهـای صوتـی خارجـی جلوگیـری کننـد و
همچنیـن صـدای داخـل اتـاق بـه بیـرون درز نکند.
رعایـت نـکات فـوق تأثیـرات بسـزایی در فعالیـت افـراد حاضر و افـرای که بـرای انجام
امـور خـود بـه دفاتـر وکال مراجعـه میکننـد خواهـد داشـت و علاوه بـر ایـن طراحـی
دکوراسـیون اداری دفتـر وکالـت ارزشـمند خواهد شـد.
ثبت نظر

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است