قالب وردپرس اس ام اس سنتر وردپرس قالب شرکتی وردپرس ارم قالب وردپرس چند منظوره قالب شرکتی و فروشگاهی حرفه ای مدیسا قالب آوادا Avada | پر فروش ترین و محبوب ترین قالب وردپرس در جهان
پنج‌شنبه 2 آوریل 2020
آموزش وردپرس طراحی سایت بدون برنامه نویسی دانلود قالب وردپرس قالب رایگان وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب سارا
2019/07/31 0

دوربینهایی که »میهمانان« را آزار میدهد

نگرانـی دربـاره دوربینهـای مخفـی شـده در خانههـای اجـارهای اربیاند‌‌بـی همزمـان با رشـد فناوریهـای امنیتی
در حـال افزایـش است.وبسـایت و اپلیکیشـن اربیاندبـی یکـی از معروفتریـن پایگاههـای اینترنتـی اسـت کـه
افـراد، خانـه یـا اتاقـی را روی آن بـرای مـدت زمـان کوتاهـی )از یک شـب تا چنـد هفته( با قیمت نسـبتا مناسـبی
اجـاره میدهند.امـا اخیـرا مـواردی از کار گذاشـته شـدن دوربینهـای کوچـک در اتاقهـا و فضاهـای خصوصـی
بعضـی از مکانهـای اجـارهای سـبب نگرانی مسـافران شـده اسـت.
اخیـرا برخـی از مسـافرانی کـه بـرای گذرانـدن تعطیالتشـان مکانـی را روی ایـن وبسـایت پیـدا کردهانـد در
شـبکههای اجتماعـی نوشـتهاند کـه متوجـه دوربینهـای کوچکـی شـدهاند کـه صاحبخانـه در جاهایـی نظیـر
حسـگر دود، پریـز بـرق، یـا لوسـتر خانـه کار گذاشـته بـوده اسـت.چارلی، اوربنسـیک، سـخنگوی اربیاندبـی بـه
خبرنـگار ان.بی.سـی میگویـد: »تـا کنـون بیـش از ۴۰۰ میلیـون مـورد پذیـرش مهمـان داشـتهایم و تعـداد چنین
گزارشهایـی بسـیار نـادر بـوده اسـت.«
گرداننـدگان اربیاندبـی مدعـی انـد کـه مقـررات سـفت و سـختی در این زمینـه دارنـد و صاحبخانههـای متخلف
را از روی وبسـایت خـود کنـار میگذارد.گرچـه برخـورداری از دوربیـن امنیتـی بـرای یـک خانـه نوعـی امتیـاز بـه
حسـاب میآیـد امـا بـه روشـنی در مقـررات ایـن سـایت آمـده اسـت کـه دوربینهـا نبایـد در فضاهـای خصوصـی
نظیـر اتاقخـواب یـا حمـام و دستشـویی نصـب شـده باشـند.با ایـن حـال در مقابـل بـازار کاالهـای امنیتـی نظیـر
دوربینهـای مداربسـته کـه بـرای محافظـت از اماکـن بـه کار میرونـد بـازار دیگـری ایجـاد شـده کـه بـه نوعـی
بـازار »ضـد دوربین« اسـت. وسـایل و اپلیکیشـنهای بسـیاری سـاخته شـده کـه مدعی هسـتند میتواننـد دوربین
مخفیهـای یـک فضـا را بـه شـما نشـان بدهند.
حـاال بسـیاری از مسـافران ترجیـح میدهنـد پیـش از اجـاره یـک اتاق یـا آپارتمـان روی این وبسـایت، قیـد کنند
کـه فضایـی کـه مایـل بـه اجـاره آن هسـتند نبایـد به هیـچ نـوع دوربینی مجهز باشـد.
ثبت نظر

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است