قالب وردپرس اس ام اس سنتر وردپرس قالب شرکتی وردپرس ارم قالب وردپرس چند منظوره قالب شرکتی و فروشگاهی حرفه ای مدیسا قالب آوادا Avada | پر فروش ترین و محبوب ترین قالب وردپرس در جهان
پنج‌شنبه 2 آوریل 2020
آموزش وردپرس طراحی سایت بدون برنامه نویسی دانلود قالب وردپرس قالب رایگان وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب سارا
2019/07/31 0

زنان با بیماری های رحمی می توانند به طور شرعی جنین خود را در رحم زن دیگری قرار دهند

رحـم اجـاره ای بـه نظـر شـخصی بنـده واژه مناسـبی نمی باشـد و مـن، مـادر جایگزین را
پیشـنهاد مـی نمایـم. در ایـن روش دریـک زن که مـادر جایگزیـن نامیده می شـود فرزند
زوجیـن دیگـری را، در رحـم خـود حمل می کند و به همیـن علت به روش رحـم اجاره ای
ً دلیـل نیـاز به عمل فـوق این اسـت که رحـم زوجه بـه دلیل
معـروف شـده اسـت. معمـوال
بیمـاری یـا عـدم تکامل و نقصان نمی تواند جنیـن را حمل نماید، ولی شـاید زوجه به علت
تـرس روانـی و یـا طـرز فکـر خود میل به حمل نوزاد نداشـته باشـد و رحمی سـالم داشـته
باشـد کـه البتـه مـورد اخیـر بسـیار نـادر می باشـد. ایـن روش به طور سـنتی به ایـن گونه
انجام می شـود که نخسـت سـلول تخم مادر واقعی و اسـپرم پدر را به روش لقاح مصنوعی
بـارور می کنند و سـپس حاصل را به روش درون کاشـت مصنوعـی و البته بدون هیچ رابطه
جنسـی در داخـل رحـم مادر جایگزین قـرار می دهند. مـادر جایگزین با دریافـت پول تنها
در دوران بـارداری جنیـن را حمـل کرده اسـت و حق سرپرسـتی نخواهد داشـت مگر اینکه
بـه جهـت دیگری توافق شـود کـه البته نادر اسـت.
در ایـن روش هیچگونـه رابطـه جنسـی بـرای زنـی کـه رحـم خـود در اختیار زوجیـن قرار
میدهـد اتفـاق نمیافتـد و کاملا شـرعی و قانونـی اسـت.
واضح اسـت همانطور که مادر جایگزین می بایسـت از نظر سلامت جسـمی و روحی مورد
بررسـی پزشـکی قـرار گیـرد، زوجینی که در صدد چنین امری هسـتند حتمـا باید با وکیل
متخصـص این مسـایل مشـورت نمـوده و الزامات قانونـی را تحت نظر وی انجـام دهند و با
مشـورت وکیـل مجرب در ایـن کار مبادرت به انتخاب مـادر جایگزین نمایند.
ثبت نظر

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است