قالب وردپرس اس ام اس سنتر وردپرس قالب شرکتی وردپرس ارم قالب وردپرس چند منظوره قالب شرکتی و فروشگاهی حرفه ای مدیسا قالب آوادا Avada | پر فروش ترین و محبوب ترین قالب وردپرس در جهان
پنج‌شنبه 2 آوریل 2020
آموزش وردپرس طراحی سایت بدون برنامه نویسی دانلود قالب وردپرس قالب رایگان وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب سارا
2019/07/31 0

شبیه سازی فعالیت الکترونیکی مغز برای جوان تر کردن آن!

از مـدت هـا قبـل پیـدا کـردن یـک روش مطمئـن و کاملا ایمـن بـرای بازگردانـدن حافظـه و توانایـی هـای مغـز
انسـان هـای سـالخوره و یـا بیمارانـی کـه دچـار بیمـاری هـای مختلـف همچـون پارکینسـون، آلزایمر و افسـردگی
شـده انـد در اقصـی نقـاط دنیـا در پـی گرفته شـد تـا باالخـره محققـان دانشـگاه بوسـتون توانسـتند بـا ایجاد یک
شـبیه سـازی الکترونیکـی بـا اسـتفاده از کاشـت الکترودهـا در بخـش هـای خاصـی از مغز سـبب تحریـک فعالیت
هـای ایـن عضـو از بـدن و همچنیـن تحـت تاثیـر قـرار دادن سیسـتم عصبی آن شـوند.
بـه گـزارش سـرویس اخبار فنـاوری و تکنولـوژی ایران تک نیـوز گروهی از محققان دانشـگاه بوسـتون توانسـته اند
بـا اسـتفاده از یـک مـدل شـبیه سـازی الکترونیکـی هـم بـا کاشـت الکترودهـا در مغـز و هم بـا نصب آنـان بر روی
یـک پوسـته کالهکـی کـه همچـون یـک کاله مـی تـوان آن را بر سـر خود گذاشـت، بـه ایجاد و اسـتمرار بسـیاری
از بیمـاری هـای ناشـی از ناتوانـی مغـز در اثر کهولت سـن، پایـان بدهند.
البتـه اسـتفاده از پوسـته طراحـی شـده بـرای پروسـه جـوان سـازی مغـز یـک فـرد 60 تـا 70 سـال بـه مغـز یک
جـوان بیسـت و خـورده ای سـاله بـا اسـتقبال بسـیار بهتـری در مقایسـه بـا انجـام عمـل جراحـی و باز کـردن مغز
فـرد کهنسـال و سـپس کاشـتن الکترودهایـی بـا ایجـاد پالـس هایـی دقیق بـه سیسـتم اعصـاب و روان وی مواجه
شـده اسـت کـه کاملا طبیعـی نیز می باشـد. شـایان به ذکر اسـت کـه مهمتریـن مزیت طراحی این شـبیه سـازی
الکترونیکـی جهـت بهبـودی اوضـاع مغـز و اعصـاب افراد سـالخورده، بازگردانـدن توانایـی ذهنی این افـراد همچون
گذشـته خـود و جلوگیـری از اختلاالت فراموشـی و همچنیـن سـردرگمی بـرای آنان می باشـد.
همچنیـن بـد نیسـت بدانیـد کـه اسـتفاده از ایـن مـدل شـبیه سـازی الکترونیکـی در واقـع نفـوذ به عمـق مغز
افـراد مـی باشـد کـه مـی توانـد در صـورت بـروز یـک مشـکل کوچـک یـک فاجعـه انسـانی را بـه بار بیـاورد و
بـه همیـن خاطـر اسـت کـه هنـوز جامعـه پزشـکی بـا اختـراع ایـن دسـته از محققـان دانشـگاه بوسـتون بطـور
تمـام و کمـال موافقـت نکـرده اسـت و آن را تنهـا گامـی بلنـد بـرای درمـان بسـیاری از بیمـاری هـای مغـز و
اعصـاب عنـوان کرده اسـت.
ثبت نظر

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است