قالب وردپرس اس ام اس سنتر وردپرس قالب شرکتی وردپرس ارم قالب وردپرس چند منظوره قالب شرکتی و فروشگاهی حرفه ای مدیسا قالب آوادا Avada | پر فروش ترین و محبوب ترین قالب وردپرس در جهان
پنج‌شنبه 2 آوریل 2020
آموزش وردپرس طراحی سایت بدون برنامه نویسی دانلود قالب وردپرس قالب رایگان وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب سارا
2019/07/31 0

هوش مصنوعی

هـوش مصنوعـی گرچـه مدتی اسـت در جهان مطرح شـده اسـت و در 1950
پـا بـه عرصـه وجـود نهـاد، هنـوز هـم از مباحـث بحـث برانگیـز مـی باشـد،
بـه علاوه اینکـه ایـن هـوش هـرروزه بـه پیشـرفتهایی دسـت مـی یابـد کـه
بحثهـای جدیـدی طـرح مـی نماید. هـوش مصنوعـی توانایی یادگیـری دارد و
صرفـا آنچـه برایـش تعریـف شـده اسـت را انجـام نمیدهد. سـاده تریـن مثال
آن کامپیوترهایـی هسـتند کـه شـطرنج بـازی مـی کننـد. توانایـی یادگیری و
رشـد ایـن فـن آوری حتـی آن را رقیـب برخـی مشـاغل قلمداد نموده اسـت،
از جملـه در زمینـه شـغل هـای مرتبـط با بـازار بورس چشـمانداز رشـد هوش
مصنوعـی مطـرح شـده اسـت. بـه طـور کلـی بـا پیشـرفت کامپیوتر هـا هوش
مصنوعـی بـا ارتقـا الگوریتـم یادگیـری بـاال و باالتـر می رود.
بررسـی هـوش مصنوعـی در علـم حقـوق در زیرمجموعـه هـای حقـوق
انفورماتیـک بحـث مـی شـود و در همـه دولتها ایجـاد وکاربرد آن، اسـتفاده و
سوءاسـتفاده از آن در قوانیـن ملـی طـرح شـده اسـت و وکالی متخصص علوم
کامپیوتـری بـه اختالفـات موجـود در زمینـه مزبـور مـی پردازنـد.
در امـور مالیاتـی اکنـون در آمریـکا، اروپـا و ژاپـن هـوش مصنوعـی به کمک
حـل مسـایل حقوقـی مرتبـط آمـده اسـت. JURISIN و ICAIL نمونـه هایـی
از همایشـهای مطـرح حقوقـی در زمینـه هـوش مصنوعـی و حقـوق در سـطح
بیـن المللـی مـی باشـند کـه عالقـه منـدان مـی تواننـد از یافته هـای آنان و
همایشـهای مشـابه اسـتفاده نمایند.
بـه طـور کلـی هـوش مصنوعـی و حقـوق امـروزه در دول مطرقـی جایـگاه
خاصـی بـرای خـود باز نمـوده اند و جـا دارد که با تلاش حقوق دانـان ایرانی
قوانیـن انفورماتیـک و هـوش مصنوعـی ایـران نیـز ترقـی یابنـد.
جالـب تریـن بحـث در زمینـه هـوش مصنوعی، در حـال حاضـر در جهان این
اسـت کـه آیـا هـوش مصنوعـی دارای شـخصیت حقوقـی خواهد شـد یـا خیر
کـه تـا کنـون چنیـن امری محقق نشـده اسـت ولـی جا بـرای بررسـی و ارایه
نظـرات حقوقی باز اسـت.
ثبت نظر

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است