قالب وردپرس اس ام اس سنتر وردپرس قالب شرکتی وردپرس ارم قالب وردپرس چند منظوره قالب شرکتی و فروشگاهی حرفه ای مدیسا قالب آوادا Avada | پر فروش ترین و محبوب ترین قالب وردپرس در جهان
پنج‌شنبه 2 آوریل 2020
آموزش وردپرس طراحی سایت بدون برنامه نویسی دانلود قالب وردپرس قالب رایگان وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب سارا
2019/07/31 0

وقتی »حق طبیعت« ادا نمی شود…

»حفاظـت محیـط زیسـت«یکی از دغدغـه های مهـم بین المللـی در عصر حاضر به شـمار
مـی آیـد. ابعاد جهانـی آلودگیهای زیسـتمحیطی، موجـب اتخاذ تدابیر موثری در سـطح
بینالمللـی شـده اسـت. در سـطح جهانـی بـرای مبارزه بـا مشـکل تخریب محیط زیسـت
اقداماتـی انجـام گرفتـه اسـت. علاوه بـر ایـن، در داخل کشـور ما هـم مقـررات مختلف به
ایـن مهـم پرداختهانـد. اصـل پنجاهـم قانون اساسـی ایـران تصریح مـی کند :
» حفاظـت محیطزیسـت کـه نسـل امـروز و نسـلهای بعد بایـد در آن حیـات اجتماعـی رو به
رشـدی داشـته باشـند، وظیفه عمومی تلقی میشـود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن
کـه بـا آلودگـی محیطزیسـت یا تخریب غیر قابـل جبـران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع اسـت.«
آنچـه مسـلم اسـت اینکـه حفاظـت محیط زیسـت، نه تنهـا یک وظیفـه انسـانی و اخالقی
محسـوب مـی شـود ، بلکـه برگرفتـه از قوانیـن و مقرراتـی اسـت کـه عـدم رعایـت آنهـا
»جـرم« تلقـی مـی گردد!
»حفاظـت محیـط زیسـت« بـه هرگونـه عملیاتـی کـه بـرای نگهـداری محیـط زیسـت یـا
جلوگیـری از تخریـب آن صـورت میگیـرد، گفتـه میشـود. حفاظـت از محیـط زیسـت،
عبارتسـت از تالشـی که به منظور حفظ سلامتی محیط و انسـانها، در سـطوح شـخصی،
سـازمانی یـا دولتـی، از محیـط طبیعـی محافظـت میکنـد. متاسـفانه بـا توجـه بـه رشـد
جمعیـت و تکنولـوژی، محیـط بیوفیزیکـی گاهـی، »حفاظـت محیـط زیسـت« بـه کـرات
نادیـده گرفتـه میشـود.
ایـن در حالیسـت کـه – آسـیب بـه محیـط زیسـت، زنجیـره حیـات را دچـار آسـیبهای
جبرانناپذیـری خواهـد کرد.همچنیـن طبیعـت مخـزن بـزرگ مـواد خوراکـی اسـت کـه
هنـوز چنـدان مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتهاسـت.از سـوی دیگـر، طبیعـت به مثبـه معدنی
بـزرگ بـرای حـوزه صنعـت محسـوب مـی شـود. نشاسـتهها، شـیره بعضـی از نباتـات،
روغنهـای گیاهـی، چربیهـای گیاهـی یا حیوانی، مدتهاسـت کـه کاربرد صنعتـی دارند.
بـا وجـود قوانیـن و مقـررات متعـددی کـه در رابطـه بـا حفاظـت از محیط زیسـت و حفظ
حقـوق طبیعـت در کشـور مـا وجـود دارد، هنوز آنچنان که شایسـته اسـت از یـن موضوع
حمایـت نمیشـود. فرهنـگ ملـی و مذهبـی ایـران، همیشـه بـر پاکـی محیـط پیرامـون
توصیـه کرده اسـت.

قوانیـن، آییننامههـا و مصوبـات فراوانـی بـه تصویـب مقنـن رسـیده تـا محیـط زیسـت را
از تخریـب محافظـت کنـد. اغلـب ایـن قوانیـن، اقدام بـه جرمانـگاری فعالیتهـای مخرب
محیـط زیسـت کردهانـد و مفهومـی بـه نـام »جرایـم زیسـت محیطـی« را ایجـاد کردهاند.
در تعریـف چنیـن جرایمـی، آوردهانـد که جرایمی هسـتند کـه باعث ورود آسـیب و صدمه
شـدید بـه محیـط زیسـت و بـه خطـر افتـادن جـدی و سلامت بشـر میشـوند.این موارد
نشـان مـی دهنـد کـه علـم حقـوق بـرای عـزم خـود را بـرای حفظ طبیعـت جـزم کرده
اسـت! حجم وسـیعی از قوانین در این رابطه تصویب شـده و از سـوی دیگر، رشـته حقوق
محیطزیسـت هـم در سـطح کارشناسـی ارشـد راهانـدازی شـده تا مشـکل کمبـود نیروی
انسـانی متخصـص در ایـن حـوزه را برطـرف کند.
حفـظ محیـط زیسـت و بـه عبارتـی بهتـر، حفـظ حقوق طبیعـت، تنهـا در حیطـه وظایف
دولـت و نهادهـای قانونـی نیسـت. در کنـار سـازمانهای دولتـی، سـازمانهای خودجوش
غیـر دولتـی به وجـود آمدهاند کـه در حفظ محیط زیسـت تلاش میکنند،ازجملهNGO
هـای زیسـت محیطـی، رشـد کمـی خوبـی داشـته انـد. آنچـه مسـلم اسـت اینکـه عـدم
وابسـتگی بـه بودجـه دولتی و ایجاد بسـترهای مناسـب برای توانمند سـازی سـازمانهای
مردمنهـاد، دادن آزادی عمـل بـه آنهـا بـرای فعالیتهای آموزشـی، اجتماعـی و فرهنگی و
به رسـمیت شـناختن سـازمانهای مردمنهـاد به عنـوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسـی،
میتوانـد تشـکلهای زیسـت محیطی را بـه مهم تریـن اهرمهای اجرایی در رفع مشـکالت
زیسـت محیطـی جامعه بـدل کند.
در کنـار سـازمانهای دولتـی و غیـر دولتی، قوانینی وجـود دارند که محتوا و شـیوه حمایت
از محیـط زیسـت را نشـان مـی دهنـد. بـر ایـن اسـاس، قوانینـی در حـوزه هـای مختلـف
محیـط زیسـت مـورد توجه قـرار گرفته اسـت :
آب و هـوا، گونههـای جانوری، اکوسیسـتمهایی مثـل دریاچه خزر و همـه صاحب مقرراتی
هسـتند کـه بـا هـدف جلوگیـری از آلودگـی وضع شـدهاند. بـه عنـوان نمونـه میتوانیم از
قانـون و آییننامـه »جلوگیـری از آلودگـی« هـوا نـام ببریـم. متاسـفانه بـا وجـود بایدهـا و
نبایدهایـی کـه قانونگـذار بـرای جلوگیـری از آلـوده شـدن هـوا وضـع کـرده، هنـوز آمـار
قربانیـان آلودگیهـای محیطـی زیاد اسـت.
بـه نظـر مـی رسـد بـا وجـود تمامـی تالشـهای صـورت گرفتـه تـا کنـون ، قوانیـن حوزه
محیـط زیسـت همچنـان دارای نواقـص و محدودیتهایـی باشـند. برخورد قاطع و سـریع
بـا مجرمانـی کـه جرایـم آنهـا بـه محیط زیسـت آسـیب میزنـد، میتوانـد در کاهـش این
دسـته از جرایـم نقش پیشـگیرانه داشـته باشـد.
ثبت نظر

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است