قالب وردپرس اس ام اس سنتر وردپرس قالب شرکتی وردپرس ارم قالب وردپرس چند منظوره قالب شرکتی و فروشگاهی حرفه ای مدیسا قالب آوادا Avada | پر فروش ترین و محبوب ترین قالب وردپرس در جهان
پنج‌شنبه 2 آوریل 2020
آموزش وردپرس طراحی سایت بدون برنامه نویسی دانلود قالب وردپرس قالب رایگان وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب سارا
2019/07/31 0

وقتی رباتها رزومه شما را رد می کنند!

در دنیـای امـروز و بـا توجـه بـه وقتگیـر بـودن فرآینـد کارهـا، از شـرکتهای تجـاری گرفتـه تـا هتلهـا بیش از
پیـش بـه نرمافزارهـا و سیسـتمهای دیجیتـال وابسـته شـدهاند.
بـرای موقعیتهـای کاری جدیـد همـهروزه فراخوانهایـی از سـوی شـرکتها منتشـر میشـود و بـرای هـر جـای
خالـی کار ممکـن اسـت صدهـا یـا هـزاران رزومـه توسـط متقاضیان ارسـال شـود. بررسـی تک تـک ایـن رزومهها
نیـاز بـه نیـروی انسـانی و وقـت زیـاد دارد کـه غالبـا از تـوان شـرکتها خارج اسـت.
بـرای مثـال و مطابـق آمـار، شـرکت گـوگل سـاالنه ۲ میلیـون رزومـه از سـوی متقاضیـان کار دریافـت
میکنـد در حالـی کـه در نهایـت از هـر ۱۳۰ ارسـال کننـده رزومـه تنهـا ۱ نفـر واجـد شـرایط شـغل
تشـخیص داده میشـود.برای تسـهیل فرآینـد بررسـی کاندیداهـا، رباتهـای نرمافـزاری موسـوم
بـه )ATS (Systems Tracking Applicant بـه کمـک شـرکتها آمدهانـد. دو نرمافـزار
Greenhouse و Bullhorn در حـال حاضـر از محبوبتریـن ایـن سیسـتمها هسـتند.
ایـن رباتهـا، رزومههـای ارسـال شـده را میخواننـد و تواناییهـای متقاضـی را در هـر بخـش بـا نیازمندیهـای
موقعیـت شـغلی ارائـه شـده مقایسـه میکننـد. اگـر رزومـه را نامتناسـب بـا شـرایط درخواسـتی شـرکت دیدند آن
را رد میکننـد، قبـل از اینکـه حتـی انسـانی آن را دیـده باشـد.بدین ترتیـب بخـش عمـدهای از رزومههـا هرگـز به
مراحـل بررسـی بعد نمیرسـد.
مطابـق آمـار سـایت تاپرزومـه، حـدود ۹۵ درصـد از ۵۰۰ شـرکت بـزرگ جهـان امـروزه بـرای اسـتخدام از ایـن
سیسـتم نرمافـزاری اسـتفاده میکنند.اوماسـانکر کانداسـوامی، مدیـر اجرایـی شـرکت بروهـت میگویـد: »مـا بـه
طـور متوسـط بـرای هـر شـغل ۲۵۰ رزومـه دریافـت میکنیـم. غیرممکن اسـت که یـک نفـر از کارگزینـی را برای
بررسـی همـه آنهـا بـه کار بگیریـم در حالـی کـه تقریبـا ۷۵ تـا ۸۸ درصـد رزومههایـی کـه دریافـت میکنیـم
مناسـب شـغل نیسـتند. بـا اسـتفاده از نرمافزارهـا مداخلـه انسـانی را قطـع میکنیـم و هزینههـا را هـم کاهـش
میدهیـم.«
رایـج شـدن هرچـه بیشـتر ایـن نرمافزارهـا، متقاضیـان را به فکـر راه چـاره انداخته اسـت و امروزه بسـیاری از آنان
پیـش از فرسـتادن رزومـه خـود آن را بـرای عبـور از سـد ایـن نرمافزارهـا آمـاده بازبینـی میکننـد و متناسـب بـا
الگوریتـم آنهـا ارتقـا میدهند.ایـن بازبینیهـا شـامل انطبـاق هرچه بیشـتر از نظر گرامـری، فرمـت، کلیدواژههای
مناسـب و غیره اسـت.
دومولیـن، متخصـص نـرم افزارهـای کنترلـی، میگوید: »رزومه باید سـاده و واضح نوشـته شـده باشـد. اسـتفاده از
زبـان سـخت و کلمـات پیچیـده باعـث میشـود ماشـین بررسـیکننده گیج شـود و رزومـه را رد کند.«
او میافزایـد بـرای عبـور از سـد ماشـینها، اطالعـات در رزومههـا بایـد به طـور موجز و خالصـه و بـا کلیدواژههای
اصلـی آورده شـوند و از پرگویـی و تکـرار پرهیـز شـود.انتظار مـیرود تـا سـال ۲۰۲۰ رباتهـای صنعتـی بالـغ بـر
۴۱ میلیـارد دالر از گـردش اقتصـاد جهـان را تشـکیل دهنـد و در ایـن میـان سـهم رباتهـای رزومهخـوان روز بـه
روز افزایـش مییابـد.
ثبت نظر

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است