قالب وردپرس اس ام اس سنتر وردپرس قالب شرکتی وردپرس ارم قالب وردپرس چند منظوره قالب شرکتی و فروشگاهی حرفه ای مدیسا قالب آوادا Avada | پر فروش ترین و محبوب ترین قالب وردپرس در جهان
پنج‌شنبه 2 آوریل 2020
آموزش وردپرس طراحی سایت بدون برنامه نویسی دانلود قالب وردپرس قالب رایگان وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب سارا
2019/07/31 0

پاداش دولت سوئیس به هکرها برای نفوذ به سیستم رایگیری الکترونیکی

دولـت سـوئیس اعلام کـرد بـه هکرهایی کـه بتوانند نقاط آسـیب پذیر سیسـتم رایگیری این کشـور را شناسـایی
کننـد تـا ۴۴ هـزار یـورو پـاداش خواهد داد.این کشـور قصـد دارد تا از این سیسـتم بهطـور گسـترده در رایگیری
پیـش رو کـه ۲۵ فوریـه آغـاز میشـود و تـا ۲۴ مـارس ادامـه دارد، اسـتفاده کند.هکرهایـی کـه به اصطلاح »کاله
سـفید« نامیـده میشـوند، بـا تلاش بـه نفـوذ بـه داخـل سیسـتمهای رایانـهای، میتواننـد میـزان آسـیب پذیـری
سیسـتم را تشـخیص دهند.
بنـا بـر اعلام بـرن، چنانچـه هکرهـا بتواننـد به روشـی که تـا کنون شـناخته نشـده اسـت وارد سیسـتم رایگیری
ایـن کشـور شـده و آراء را دسـتکاری کننـد، تـا ۴۴ هزار یـورو دریافت خواهنـد کرد.امـکان رایگیـری الکترونیکی
یـا رایگیـری از طریـق اینترنت از سـال ۲۰۰۴ میلادی در ۱۵ کانتون از مجموع ۲۶ کانتون سـوئیس فراهم شـده
اسـت امـا در حـال حاضـر تنهـا ۳ کانتـون بهطـور منظم از این شـیوه اسـتفاده میکنند.شـورای فدرال سـوئیس در
سـال ۲۰۱۷ میلادی تصمیـم گرفـت کـه سیسـتم رایگیـری الکترونیکـی را به سراسـر این کشـور گسـترش دهد
امـا نگرانیهـای امنیتـی همـواره یکـی از مهمتریـن دالیـل اسـتقبال کم از این سیسـتم بوده اسـت.
فرانسـه نیـز در سـال ۲۰۱۷ میلادی قصـد اسـتفاده از ایـن سیسـتم در انتخاباتـی پارلمانـی خـود را داشـت اما در
نهایـت بـه دلیـل هشـدارهای سـازمان ملـی امنیـت سـایبری، از ایـن کار منصـرف شـد.برخی از کشـورها از جملـه
هنـد و کانـادا رایگیـری الکترونیکـی را تنهـا در سـطح انتخابـات محلـی برگـزار میکننـد. در نیمـی از ایالتهـای
آمریـکا همچنیـن بـرای کارکنـان نظامـی ایـن کشـور نیـز اسـتفاده از سیسـتم رایگیـری آنالیـن مجـاز اسـت.با
وجـود تمـام نگرانیهـای امنیتـی، برخـی کشـورها خطـر ایـن کار را پذیرفتـه و بـر دامنـۀ اسـتفاده از این سیسـتم
افزودهانـد.
اسـتونی اولیـن کشـوری اسـت کـه در انتخابـات سـال ۲۰۰۵ میلادی رایگیـری الکترونیکی را در سراسـر کشـور
بـه اجـرا گذاشـت. از آن زمـان تـا کنـون اسـتفاده از این سیسـتم بهتدریج در این کشـور بهبـود یافته و گسـتردهتر
شـده اسـت بـه گونـهای کـه در انتخابـات پارلمانی سـال ۲۰۱۷ میلادی نزدیک به یـک سـوم از کل رای دهندگان
اسـتونی از این سیسـتم اسـتفاده کردند.
ثبت نظر

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است